Status prawny

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
  • Aktu założycielskiego,
  • Statutu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Żarki.

Rejestr Zmian: